Program ten, przygotowywany przez Głównego Lekarza Weterynarii, będzie wprowadzany na terenie całej Polski lub jej części w sytuacjach zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt. Przygotowane rozwiązania wynikają z doświadczeń związanych z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń wśród dzików wolno żyjących i przenoszeniem tej choroby na świnie hodowane w gospodarstwach rolnych w województwie podlaskim.

W programie bioasekuracji określono między innymi choroby zakaźne zwierząt, których szerzeniu się mają zapobiec działania przewidziane programem oraz gatunki zwierząt, które będą objęte programem, obszar, na którym program będzie realizowany, prawdopodobny czas jego trwania, wymagania dotyczące bioasekuracji, które mają spełnić wyznaczone gospodarstwa oraz szczegółowy sposób i tryb realizacji programu.

Czytaj: BCC pozytywnie o wieloletnim programie „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” >>>

Przewiduje się, że w programie zostaną za każdym razem wyszczególnione nakazy i zakazy, uwzględniające specyfikę choroby, na przykład czynniki chorobotwórcze czy drogi szerzenia się choroby. Programem objęte będą gospodarstwa, w których utrzymywane są określone gatunki zwierząt. Pozwoli to ograniczyć rozmiary zachorowań oraz zatrzyma rozprzestrzenianie się choroby.

Czas trwania programu będzie ściśle związany z sytuacją epizootyczną odnoszącą się do konkretnej choroby zakaźnej zwierząt. Przewiduje się, że w przypadku wprowadzenia programu na określonym terenie – posiadaczom zwierząt z gatunków objętym programem bioasekuracji zostanie zapewniony czas na dostosowanie się do określonych wymagań.

Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz zwierząt w gospodarstwie może złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań programu. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie mógł wydać decyzję o wybiciu lub uboju zwierząt w tym gospodarstwie. Będzie mógł o także zakazać wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt przez okres obowiązywania programu. Posiadacze zwierząt mogą liczyć na odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensatę za nieutrzymywanie zwierząt.

Przyznawaniem i wypłatą rekompensat będzie zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania ma podejmować kierownik biura powiatowego Agencji.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych. Analogiczne uprawnienia będzie miał wojewoda.

Przyjmuje się, że projektowane zmiany ograniczą liczbę gospodarstw spełniających niskie standardy higieny i zahamują szerzenie się chorób zakaźnych.