W przekazanym na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta stanowisku, Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do świadczeń opieki zdrowotnej należą między innymi świadczenia towarzyszące, do których zakwalifikowane zostało zakwaterowanie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej.

Pobyt w szpitalu nie powinien zatem skutkować dla pacjenta – świadczeniobiorcy, koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile nie są one sprecyzowane w przepisach prawa. W obowiązujących ustawach brak jest jakichkolwiek przepisów,
które umożliwiałyby pobieranie dodatkowych opłat za energię elektryczną.

Naruszenie zasad realizacji umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez pobieranie opłat za energię elektryczną, stanowi podstawę do nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kary umownej na świadczeniodawcę.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: RPP