Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań w celu uregulowania sprawy dotyczącej stwierdzania przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza. Rzecznik apeluje o rozwiązanie problemu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami konstytucyjnymi.

Z wystąpienia Rzecznika wynika, że w toku rozpatrywania indywidualnej sprawy dotyczącej stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza ujawnił się problem natury generalnej, a mianowicie braku w obowiązujących przepisach przejrzystej procedury i formy stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza oraz stosownej drogi odwoławczej od rozstrzygnięcia wydanego w tej sprawie przez okręgową radę lekarską.

Rzecznik podkreśla w swoim wystąpieniu, że problem, jakie działania uważa się za wykonywanie lub niewykonywanie zawodu lekarza i na podstawie jakiej procedury następuje stwierdzenie przerwy w wykonywaniu zawodu oraz kiedy okres niewykonywania zawodu ulega przerwaniu, powinien stać się przedmiotem regulacji ustawowej.

Rzecznik przypomina, że godnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu, podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty i prowadzenia rejestru lekarzy określa Naczelna Rada Lekarska. Uchwała NRL w tej sprawie nie zawiera jednak rozstrzygnięć dotyczących stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza.

W związku z tym podstawę podjęcia prze okręgową radę lekarską decyzji o stwierdzeniu przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza sanowi art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. Zgodnie z art. 57 ust. 1 u.z.l.l.d. nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięć w tej sprawie. Zgodnie natomiast z ustawą o izbach lekarskich uchwałę organu izby może zaskarżyć do Sądu Najwyższego minister zdrowia.

„Stwierdzenie przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza niewątpliwie dotyczy istotnych spraw lekarzy. Problem, jakie działania uważa się za wykonywanie lub niewykonywanie zawodu lekarza i na podstawie jakiej procedury następuje stwierdzenie przerwy w wykonywaniu zawodu oraz kiedy okres niewykonywania ulega przerwaniu powinien stać się przedmiotem regulacji ustawowej. Sprawa zbyt daleko wkracza w uprawnienia lekarzy, aby mogła być uregulowana przez samorząd zawodowy, w dodatku w formie stanowiska interpretacyjnego” – czytamy w wystąpieniu Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 17 marca 2015 r.