Autorka podkreśla, że procesy restrukturyzacji oraz zmian form organizacyjno-prawnych wymagają rzetelnej i wiarygodnej informacji ekonomiczno-finansowej dotyczącej między innymi kondycji majątkowej i finansowej podmiotu. Takich istotnych i  przydatnych informacji dostarcza właśnie rachunkowość.

„Zarządzanie podmiotami leczniczymi nie ogranicza się do wykorzystania informacji płynących z  systemów rachunkowości finansowej, lecz wymaga uzupełnienia ich przydatnymi w  podejmowaniu decyzji informacjami bieżącymi i  o dużym potencjale
prognostycznym. Właściwie prowadzona rachunkowość finansowa może być punktem wyjścia do tworzenia nowoczesnych systemów informacyjnych wykorzystywanych w  rozwoju i transformacji podmiotów leczniczych” – pisze autorka.

Książka poświęcona jest problemom rachunkowości podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, do których ustawa o działalności leczniczej zalicza samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz) i jednostki budżetowe. Jej celem jest charakterystyka, w  ujęciu problemowym, podstawowych zasad rachunkowości tych jednostek jako podmiotów leczniczych o  specyficznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania.

„Skupienie się na zasadach rachunkowości spzoz oraz jednostek budżetowych uzasadnione jest specyfiką tych podmiotów w zakresie gospodarki  finansowej, w tym źródeł finansowania działalności, regulacji prawnych, rachunkowości, w tym sprawozdawczości” – wyjaśnia Jolanta Chluska.

Opracowanie składa się z  dwóch części. W pierwszej, zatytułowanej „Podstawy rachunkowości podmiotów leczniczych”,  scharakteryzowano podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą jako podmiot systemu rachunkowości. Omówiono podstawy prawne rachunkowości w podmiotach leczniczych, oraz zakładowe zasady jej prowadzenia. Uzupełnieniem rozważań na temat konstrukcji systemów rachunkowości w  podmiotach leczniczych są omówione zasady rachunkowości, w  tym istota i  funkcjonowanie kont księgowych i  bilansu  majątkowego oraz dokumentacji operacji gospodarczych.

W drugiej części dotyczącej ewidencji problemowych rachunkowości podmiotów leczniczych omówione zostały najważniejsze obszary rachunkowości spzoz i  jednostek budżetowych. Zasady szczegółowe rachunkowości powiązano z  zasadami finansowania
działalności, kontroli i  nadzoru oraz przynależnością do sektora publicznego, w  głównej mierze decydującymi o  postaci ewidencji księgowej, rachunku kosztów, sprawozdawczości, badaniu i  ogłaszaniu sprawozdań finansowych, a tym samym o  wartościach informacyjnych rachunkowości podmiotów leczniczych.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców (księgowych, menedżerów,  studentów) zainteresowanych rachunkowością podmiotów  działalności leczniczej –  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek budżetowych.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.


Jolanta Chluska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; biegły rewident badający sprawozdania finansowe m.in. podmiotów leczniczych, wykładowca na kursach rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych i głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów i biegłych rewidentów; autorka licznych publikacji naukowych na temat rachunkowości podmiotów leczniczych, w tym monografii habilitacyjnej Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitala, 2008.