Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – został przekazany do konsultacji 23 września 2016. Definiuje on rolę i miejsce podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia, określa zasady organizacji, poprawia funkcjonowanie i gwarantuje wysoką jakość podstawowej opieki zdrowotnej, wzmacnia także podstawową opiekę zdrowotną i umożliwia zwiększenie jej efektywności. 

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali został przekazany do konsultacji 27 września 2016 roku. Projekt wprowadza nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń wykonywanych w szpitalach. Ma on na celu zapewnienie ciągłości i stabilności finansowania placówek, które są najbardziej istotne dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń szpitalnych, optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych a także poprawę koordynacji świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Projekt wprowadza sześć poziomów zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych. Zostaną do nich zakwalifikowane szpitale, które spełnią kryteria określone w przepisach. Zakwalifikowane szpitale będą mogły podpisać kontrakt z NFZ bez przystępowania do konkursu – w zakresie oddziałów objętych kwalifikacją.

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym został przekazany 14 października 2016 roku do konsultacji zewnętrznych.

 

Projekt zwiększa wpływ ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wprowadza wymóg zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pracowników PRM, gdyż  umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy; a także zabezpiecza finansowanie systemu PRM – środki na realizację zadań powierzonych (na podstawie umowy) przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Czytaj: W systemie ratownictwa medycznego tylko SP ZOZ-y>>>

Ministerstwo Zdrowia przypomina także, że ratownicy medyczni, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę, zostaną objęci rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Źródło: www.mz.gov.pl