Projekt zmian do wykazu leków dla zasłużonych świadczeniobiorców
\\

Minister Zdrowia przekazał w dniu 23 lipca 2014 r. do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany do wykazu leków dla świadczeniobiorców posiadających tytuły „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, proponowane zmiany nie mają charakteru merytorycznego lecz jedynie porządkujący. W styczniu 2010 r. wygasło bowiem pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Ferro-Gradumet, zaś w listopadzie 2013 r. wygasło pozwolenie produktu Vitaminum B compositum Polfarmex, stąd też zostaną one wykreślone z wykazu leków. Pierwszy ze wskazanych produktów posiada swój odpowiednik w wykazie zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. Nr 23, poz. 119) pod Lp. 11, natomiast drugi z nich posiada odpowiedniki określone we wskazanym załączniku pod Lp. 12 i 13. Projekt rozporządzenia zakłada również zmianę nazwy produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie pod Lp. 13 z „Vitaminum B compositum Pliva” na „Vitaminum B compositum Teva” z uwagi na fakt, iż obecnie ta druga nazwa widnieje w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 lipca 2014 r.

\
Data publikacji: 28 lipca 2014 r.