Zaproponowane zmiany dotyczą zasad rozliczania i finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej, wykonywane u pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego,, zasad rozliczania i finansowania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych oraz warunków realizacji świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem warunków dodatkowo ocenianych.

Zarządzenie wprowadza Katalog diagnostycznych pakietów onkologicznych. Pakiety stanowią nowy produkt rozliczeniowy, służący do finansowania pełnoprofilowej diagnostyki onkologicznej. Będą one rozliczane w oparciu o ryczałt, w zależności od rodzaju diagnozowanego nowotworu złośliwego i etapu diagnostycznego (wstępny i pogłębiony), w wysokości wskazanej w załączniku nr 5c do zarządzenia.

Rozliczenie tych pakietów wymaga od świadczeniodawcy wykonania pełnej diagnostyki wynikającej ze wskazań klinicznych i obowiązujących standardów oraz wytycznych towarzystw naukowych odnoszących się do postępowania w tym zakresie. Obejmuje więc także badania kosztochłonne, w tym TK, RM, PET, badania izotopowe czy endoskopowe przewodu pokarmowego.

Zatem badania te dla pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego nie będą finansowane odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych (ASDK) oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych (SOK). Podkreślić należy, że zakres diagnostyki wykonywanej przez lekarza należy całkowicie do jego kompetencji i decyzji. Przy rozliczaniu ryczałtu zobowiązany jest on do wykazania badań jakie wykonał.

Na potrzeby rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym, w sposób określony w art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach, wprowadzono nowy mechanizm rozliczania tzw. "zakres skojarzony nielimitowany". Oznacza to, że w umowie zostaną wyodrębniane środki przeznaczone wyłącznie na realizację diagnostyki wstępnej i pogłębionej w ramach pakietu onkologicznego. Kwoty z tytułu realizacji tych świadczeń będą ulegały zwiększeniu do rzeczywistego wykonania.

Czytaj także: Projekt zarządzenia NFZ: skojarzone leczenie onkologiczne>>>

Proponowane w zarządzeniu zmiany mają na celu przeprowadzanie w trybie ambulatoryjnym szybkiej i pełnej diagnostyki różnicowej wraz z oceną stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Zrealizowana i sfinansowana w ten sposób diagnostyka pozwoli na wczesne rozpoczęcie radykalnego leczenia choroby, a tym samym istotnie zwiększy szanse na wyleczenie nowotworu. Dlatego też pełna stawka za diagnostykę onkologiczną będzie przysługiwała tylko tym świadczeniodawcom, którzy terminowo i kompleksowo zdiagnozują pacjenta.

W celu ułatwienia pacjentom identyfikacji placówki realizującej diagnostykę onkologiczną na nowych warunkach, wprowadzono przepisy zobowiązujące świadczeniodawców do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są powyższe świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, znaku graficznego - "logo szybkiej terapii onkologicznej".

W zarządzeniu proponuje się wprowadzenie wskaźnika premiującego, na poziomie 1,1 w przypadku postawienia ostatecznej diagnozy w terminie do 6 tygodni. W tym przypadku, oznacza to 10-procentowy wzrost przychodów z tytułu tych wizyt. Jednocześnie, przebudowano katalog grup zachowawczych poprzez zlikwidowanie obecnego wykazu grup kompleksowych i wprowadzenie w ich miejsce nowych grup dla świadczeń pierwszorazowych.

Czytaj także: Projekt zarządzenia NFZ: bezlimitowe rozliczanie świadczeń chemioterapii >>>

W celu realizacji powyższych założeń, podobnie jak dla diagnostyki onkologicznej, również wprowadzono zakres skojarzony na realizację świadczeń pierwszorazowych w formie skojarzonego zakresu świadczeń w określonych dziedzinach, wskazanych w załączniku nr 1a.

W załączniku nr 3a uzupełniono, w poszczególnych zakresach, warunki dodatkowo oceniane odnoszące się do kwalifikacji personelu medycznego realizującego świadczenia, o lekarzy specjalistów w specjalizacjach wprowadzonych w rozporządzeniu MZ (gastroenterologia dziecięca, nefrologia dziecięca, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczości, perinatologia) oraz w zakresach świadczeń: leczenia bólu oraz chirurgii onkologicznej dla dzieci wprowadzono ranking w stosunku do poradni oferujących realizację świadczeń przez lekarzy specjalistów.

Zmodyfikowano także sposób rankingowania pracowni TK, RM, badań gastroskopii i kolonoskopii w lokalizacji poradni specjalistycznej, zmodyfikowano warunek dodatkowo oceniany dotyczący łącznego czasu pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia, poprzez przyznanie punktów, kiedy czas ich pracy stanowi powyżej 50 procent czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, zastępując dotychczasowy zapis 75 procent. Odstąpiono też od rankingu lokalizacji poradni w zakresie preluksacji przy oddziale szpitalnym.

Natomiast w załączniku nr 3b odstąpiono od elementu rankingującego liczby badań wykonywanych w pracowni TK, RM oraz badań endoskopowych przewodu pokarmowego. W zakresie warunków dodatkowo ocenianych w pracowni TK i RM doprecyzowano zapis wskazując na konieczność posiadania zainstalowanego i uruchomionego oprogramowania i wyposażenia dostosowanego do zakresu klinicznego wykonywanych badań oraz udokumentowanego wykonania w ciągu roku poprzedzającego zawarcie umowy określonych badań.

Zarządzenie wprowadza także poradę receptową zgodnie z przepisami ustawy z  22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138), wycenioną za 1 pkt (około 8 zł).

W przypadku świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii odstąpiono od wymogu zapewnienia harmonogramu czasu pracy poradni w wymiarze nie mniejszym niż trzy dni w tygodniu. 

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez Prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z  20 października 2014 roku. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1442), oraz innych aktów prawnych.

Zgłaszanie uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia możliwe jest do 26 listopada 2014 roku.

Treść zarządzenia dostępna jest na stronie www.nfz.gov.pl

Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, wynikające z wejścia w życie ustawy z tzw. pakietu kolejkowego, będą omawiane podczas szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2014.