„Leki w Polsce 2012. Polityka lekowa” to temat dyskusji podczas VIII Forum Rynku Zdrowia, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA – wydawca magazynu „Rynek Zdrowia”. W debacie o polityce lekowej państwa i problemach związanych z zaopatrzeniem pacjentów w leki refundowane ze środków publicznych, która odbyła się 25 października 2012 r. w warszawskim hotelu Sheraton, uczestniczyli: prezes Instytutu Ochrony Zdrowia Maciej Bogucki, prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy Wojciech Kuźmierkiewicz, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Paweł Sztwiertnia, prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Jerzy Toczyski, dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Wójcik-Klikiewicz oraz prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Grzegorz Kucharewicz. Moderatorem była Luiza Jakubiak, dziennikarka miesięcznika „Rynek Zdrowia”, redaktor naczelna portalu www.rynekaptek.pl.

Uczestnicy dyskusji oceniali poszczególne regulacje obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także ich wpływ na rynek farmaceutyczny i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Uczestniczący w debacie prezes NRA Grzegorz Kucharewicz powiedział, że ustawa o refundacji leków naruszyła interesy wielu potężnych podmiotów na rynku farmaceutycznym, które niemal natychmiast po jej uchwaleniu przystąpiły do ofensywy, także medialnej, próbując przedstawiać tę ustawę w taki sposób, by uczynić z niej akt prawny odpowiedzialny za wszelkie mankamenty systemu ochrony zdrowia w części dotyczącej zaopatrzenia Polaków w leki.
Zdaniem Prezesa NRFA, można jednak wskazać również i pozytywne strony tego prawa, które stwarzają warunki do uporządkowania rynku farmaceutycznego:
- przepisy gwarantujące sztywne ceny zbytu oraz sztywne marże na wszystkich poziomach obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi;
- przepisy nakładające obowiązek stosowania przez apteki jednakowej odpłatności wynikającej z ustawy;
- regulacje dotyczące zakazu stosowania wszelkich form zachęty odnoszących się do produktów leczniczych finansowanych ze środków publicznych;
- zasady wprowadzające zakaz reklamy aptek i ich działalności.

Są też i takie regulacje, które budzą sprzeciw środowiska aptekarskiego:
- przepisy wprowadzające obowiązek zawierania umów na realizację recept między podmiotami prowadzącymi apteki a Narodowym Funduszem Zdrowia;
- sposób naliczania urzędowej marży detalicznej (od ceny stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej);
- sposób publikowania wykazów produktów refundowanych (zdaniem NIA właściwą forma nie jest obwieszczenie, ale rozporządzenie Ministra Zdrowia).

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mówił też o bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej aptek, które zmuszone są do ograniczenia zapasów magazynowych. Jak podkreślił prezes Grzegorz Kucharewicz, „konieczna jest zatem zmiana tabeli marż detalicznych na leki refundowane ze środków publicznych, tak by ich wysokość uwzględniała sytuację finansową aptek i umożliwiła im lepsze zaopatrzenie w produkty lecznicze” i wyraził jednocześnie nadzieję, że reformy rynku farmaceutycznego będą kontynuowane.

Źródło: www.nia.org.pl