Wśród przedstawionych postulatów znalazły się te dotyczące poprawy jakości stanowionego prawa, dialogu z interesariuszami systemu i z firmami farmaceutycznymi a także włączenia ekspertów organizacji branżowych do prac zespołów merytorycznych powoływanych prze ministra.

Za pilne pracodawcy uznali zmiany dotyczące wynagrodzeń pracowników sektora ochrony zdrowia.

Duże zaniepokojenie wywołały plany przedłużenia kontraktowania. „Legislacja idąc w tym kierunku budzi poważne wątpliwości, o czym przedsiębiorcy mówili już wielokrotnie, podkreślając, że jest to praktyka, która narusza prawa świadczeniodawców na rynku świadczeń zdrowotnych” – czytamy w piśmie Pracodawców RP. Pracodawcy RP przywołują tutaj wątpliwości, na które uwagę zwracał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2013 oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że na gruncie prawa unijnego zarówno publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej traktowane są jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Czytaj: Sejm przesunął termin kontraktowania z NFZ>>>

Wśród postulatów wymieniono także usprawnienie i poprawę przejrzystości współpracy z Komisją Ekonomiczną, dokończenie procedowania wniosków o odnowienie refundacji oraz szersze stosowanie zgodnych z ustawą refundacyjna instrumentów dzielenia ryzyka. Wśród postulowanych zmian są także takie, które dotyczą diagnostyki laboratoryjnej, między innymi wzmocnienie roli Centralnego Ośrodka Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Mikrobiologicznych, premiowanie przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ laboratoriów akredytowanych według normy PN-EU 15189, jako jednostek o potwierdzonej jakości i kompetencjach, a także stosowanie telemedycyny w diagnostyce laboratoryjnej.

Pracodawcy RP postulują także uchwalenie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz zmiany legislacyjne, które miałyby dotyczyć ustawy refundacyjnej (między innymi określenie budżetu na refundację na poziomie nie niższym niż 17 procent wydatków publicznych na świadczenia gwarantowane i odejście od sztywnego progu efektywności kosztowej w przypadków leków stosowanych w chorobach nowotworowych),  ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (zwiększenie koszyka świadczeń o nowoczesne badania diagnostyczne) czy przepisów dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Za zmiany strategiczne Pracodawcy RP uważają opracowanie polityki lekowej państwa i zwiększenie budżetu refundacyjnego, opracowanie całościowej wizji reformy systemu ochrony zdrowia, odbiurokratyzowanie służby zdrowia, wzrost nakładów i premiowanie jakości.

Dowiedz się więcej z książki
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł