Pytanie

Główny specjalista ds. bhp zwrócił się z prośbą o urlop szkoleniowy na udział w jednodniowym szkoleniu "VII Forum Ergonomiczne Biuro. Praca w stresie. Stres w pracy", argumentując, że wiedzę zdobytą podczas spotkania będzie mógł wykorzystać do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników szpitala. O pokrycie kosztów za udział pracownik nie zwrócił się. Samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej posiada regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, który został podpisany przez pracodawcę i związki zawodowe, który przewiduje udzielanie urlopów szkoleniowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie kursów, szkoleń, seminariów jedno lub kilkudniowych.

Czy na taki rodzaj podnoszenia kwalifikacji szpital może udzielić urlopu szkoleniowego?

Czy powinien wystawić delegację i pokryć koszty tego forum?

Odpowiedź

Jeżeli pracodawca uzna, iż szkolenie wskazane w pytaniu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, powinien mu udzielić zwolnienia z pracy na ten czas z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie jest natomiast zobowiązany pokrywać kosztów takiego szkolenia - to pracownik wyszedł z inicjatywą odbycia takiego szkolenia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1031 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy - dalej k.p., pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

- urlop szkoleniowy;

- zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają dodatkowych wymogów dotyczących przyznania urlopu szkoleniowego, oprócz tego, aby podnoszenie kwalifikacji odbywało się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy oraz aby pracownik podjął dokształcanie w jednej z form wskazanych w art. 1032 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem, urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1 k.p., przysługuje w wymiarze:

1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;

2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;

3) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Zatem w omawianym przypadku właściwsze jest udzielenie pracownikowi zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybył na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, chyba, że regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników u pracodawcy zawiera postanowienia odmienne.

Zgodnie z art. 1031 § 1 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Z powyższego przepisu wynika, że podnoszenie kwalifikacji "to z jednej strony, pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, z drugiej zaś, poszerzanie zasobu już posiadanego. Trudniej natomiast stwierdzić, czy podnoszenie kwalifikacji jest równoznaczne wyłącznie z doskonaleniem się w zakresie wykonywanego zawodu, zaś zdobywanie wiedzy i umiejętności nowych, odnoszących się do wykonywania pracy innej, na różnym rodzajowo stanowisku, już w zakresie tego pojęcia się nie mieści." (M. Włodarczyk, Komentarz do Mirosław Włodarczyk, Komentarz do art. 1032 Kodeksu pracy). Jednakże w praktyce przyjmuje się, iż podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika ma miejsce wtedy, gdy nowe umiejętności będą przydatne do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku. Pracownik odbywający szkolenie, które nie jest wymagane do podwyższenia kwalifikacji zawodowych na zajmowanym przez niego stanowisku może prosić pracodawcę o urlop bezpłatny albo o częściowe zwolnienie go ze świadczenia pracy bez prawa do wynagrodzenia (oczywiście, o ile regulacje wewnątrzzakładowe nie stanowią inaczej).

W każdym razie jeżeli pracodawca uzna, iż szkolenie wskazane w pytaniu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, powinien mu udzielić zwolnienia z pracy na ten czas z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie jest natomiast zobowiązany pokrywać kosztów takiego szkolenia, gdy to pracownik wyszedł z inicjatywą odbycia takiego szkolenia.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Student nie jest uprawniony do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej >>>

Sprzedaż leków poza aptekami: warto edukować pacjentów i sprzedawców>>>

Pielęgniarka oddelegowana do filii nie musi otrzymać zwrotu kosztów dojazdu>>>

Dokumentacja medyczna może być udostępniona bez zgody pacjenta>>>

Monika Kwiatkowska, radca prawny autorka książek: Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek cz. I i Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek. cz. II, specjalizacja: prawo farmaceutyczne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo handlowe.  Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.