Istniejący od 1951 roku Narodowy Instytut Leków jest jedynym w Polsce instytutem badawczym posiadającym najwyższą kategorię wśród jednostek naukowych. Zajmuje się on przede wszystkim prowadzeniem badań nad zagrożeniami dla zdrowia publicznego, a także dostarczaniem danych naukowych, które pozwalają podejmować praktyczne działania w systemie opieki zdrowotnej.
Specjalnością instytutu jest badanie leków sfałszowanych, suplementów diety oraz nowych narkotyków syntetycznych.

Do zadań komisji zajmującej się podziałem Narodowego Instytutu Leków należy przede wszystkim opracowanie warunków wydzielania komórek organizacyjnych, ocena stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego wydzielonych komórek, a także sporządzenie propozycji podziału ich mienia i zobowiązań. Zarządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonanie oceny oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonany podział Narodowego Instytutu Leków (Dz. Urz. MZ poz. 54) oprócz zadań komisji określa również jej skład i zasady pracy.

Działania komisji mają na celu poprawę jakości prowadzonych badań naukowych i wdrożeń oraz zwiększenie potencjału naukowego instytutu, a także przyczynią się do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Instytutu.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 17 czerwca 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK