W innych województwach, takich jak warmińsko-mazurskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie oraz świętokrzyskie przynajmniej w kilku edycjach Diagnozy Społecznej odsetek korzystających  z placówek zdrowia opłacanych przez NFZ był niższy niż w województwie pomorskim.

Z danych wynika więc, że w północnej Polsce województwo pomorskie jest zdecydowanym liderem pod względem liczby pacjentów takich placówek. Może to  wynikać między innymi z lepszego niż w regionach ościennych nasycenia województwa pomorskiego infrastrukturą medyczną, wynikającą z tego łatwiejszą dostępnością do placówek oraz lepiej wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Usługi opłacane przez NFZ koncentrują się przede wszystkim w dużych ośrodkach, , szczególnie jeśli chodzi o dostępność usług specjalistycznych. Najlepszy dostęp do przychodni na terenie podregionu gdańskiego posiadają mieszkańcy Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Helu i Pucka.

Niezadawalający jest natomiast dostęp do lekarzy, pielęgniarek i położnych. Tymczasem popyt na świadczenia zdrowotne i opieki społecznej rośnie, między innymi ze względu na proces starzenia się Pomorzan. Niepokoi także spadająca – w przeciwieństwie do sytuacji w kraju – liczba placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami.

Wraz z upływem lat wzrósł odsetek osób korzystających z usług publicznej służby zdrowia w podregionach gdańskim (choć nie w Trójmieście) i słupskim. Na podobnym poziomie utrzymuje się ten odsetek w podregionie starogardzkim. Do placówek służby zdrowia opłacanych przez NFZ częściej trafiają kobiety oraz mieszkańcy miast, co może wynikać z większej świadomości zdrowotnej w tych grupach, oraz osoby starsze (tu różnice między grupami są szczególnie znaczące), co z kolej można tłumaczyć słabszą kondycją fizyczną, wymagającą w konsekwencji częstszych interwencji lekarskich.

 [-DOKUMENT_HTML-]Z danych zawartych w raporcie wynika też, że systematycznie wzrasta odsetek osób korzystających z opieki medycznej świadczonej przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (za które należy płacić samodzielnie). W 2000 roku z tej formy opieki medycznej korzystało 24 procent Pomorzan, a 15 lat później odsetek ten wynosił już 39 procent. Nastąpił więc istotny wzrost skali prywatyzacji opieki zdrowotnej.

Ponownie widać znaczną przewagę w odsetkach pomorskich pacjentów w porównaniu do innych województw, przede wszystkim sąsiadujących: zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, a także kujawsko-pomorskiego. Na południu Polski niższe wskaźniki niż na Pomorzu zanotowano w województwie śląskim.

Pomorze jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o korzystanie z placówek opłacanych przez pracodawcę. W skali badanego 15-lecia województwo pomorskie wyróżniało się w tym względzie in plus w stosunku do wszystkich województw, poza mazowieckim. W 2015 roku z abonamentów medycznych fundowanych przez firmy korzystało 21 procent Pomorzan w wieku 25- 34 lat i 9 procent badanych w wieku 60-64 lat.

 [-OFERTA_HTML-]Z raportu wynika także, że Pomorzanie mają bardzo negatywną opinię o systemie służby zdrowia. Zwiększa się natomiast ich zdolność zaspokajania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwija zjawisko „mody na zdrowie” – podejmowania aktywności fizycznej czy ograniczania ilości spożywanych używek.

Poprawiła się natomiast w ostatnich latach sytuacja osób niepełnosprawnych na pomorskim rynku pracy – wyraźnie wzrosły: wskaźnik zatrudnienia i współczynnik aktywności zawodowej. Jednocześnie jednak wzrósł udział osób niepełnosprawnych w populacji osób bezrobotnych.

Według raportu mieszkańcy województwa pomorskiego ogólnie dobrze oceniają swój stan zdrowia (choć istnieją rozbieżności co do danych pomiędzy badaniami).

 

Źródło: www.pomorskie.eu