Pytanie

Czy pielęgniarki zatrudnione w gabinecie zabiegowym i szczepień w ramach umowy na świadczenia lekarza POZ, niebędące pielęgniarkami POZ w rozumieniu umowy na świadczenia z zakresu POZ, będą objęte podwyżką w 2016 roku?

W szczególności dotyczy to świadczeniodawców - lekarzy w ramach np. indywidualnej praktyki lekarskiej zatrudniających pomocniczo pielęgniarki w gabinecie zabiegowym i szczepień, a mających umowy wyłącznie na świadczenia lekarza POZ.

Czy takie pielęgniarki nie są objęte systemową podwyżką?

Odpowiedź

Brzmienie § 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u., wskazuje na fakt, iż podwyżką w okresie od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku zostaną objęte tylko pielęgniarki realizujące umowę w części objętej stawką kapitacyjną. Rozporządzenie nie różnicuje świadczeniodawców pod względem formy prawnej udzielania świadczeń (podmiot leczniczy, praktyka zawodowa), a jedynie pod względem rodzaju świadczeń, jakie są przedmiotem umowy tego świadczeniodawcy z NFZ.

Uzasadnienie

Paragraf 3 r.z.o.w.u. wprowadziło mechanizm przekazywania środków na podwyżki dla tych świadczeniodawców POZ, których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Nie różnicuje ono świadczeniodawców pod względem formy prawnej udzielania świadczeń (podmiot leczniczy, praktyka zawodowa), a jedynie pod względem rodzaju świadczeń, jakie są przedmiotem umowy tego świadczeniodawcy z NFZ.

Paragraf 10 ust. 1 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna Nr 69/2013/DSOZ przewiduje rozliczenie w formie:

1) kapitacyjnej stawki rocznej - dla świadczeń w zakresie POZ udzielanych w ramach gotowości lekarza, pielęgniarki, położnej lub jednostki transportu sanitarnego; w przypadku świadczeń lekarza POZ, stawka kapitacyjna, obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza POZw procesie udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;

2) cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (porady, wizyty, świadczenia lub przewozu) - w związku z realizacją wskazanych w umowie świadczeń objętych finansowaniem "za wykonaną usługę".

Świadczenie pielęgniarek POZ rozliczane są, co do zasady, w formie stawki kapitacyjnej, za wyjątkiem: świadczeń pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy, świadczeń pielęgniarki POZ udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów, świadczeń pielęgniarki POZ udzielanych osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 54 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 u.ś.o.z. oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP oraz świadczeń pielęgniarki POZ udzielanych w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat).

W przypadku zatem, gdy dany świadczeniodawca posiada umowę w zakresie POZ obejmującą wyłącznie wyżej wymienione świadczenia, rozliczane za poradę, wizytę, lub świadczenie, nie jest on objęty przepisami rozporządzenia (np. świadczeniodawca posiadający wyłącznie umowę na tzw. szkoły rodzenia). Jeśli zaś dany świadczeniodawca POZ posiada umowę zarówno w części rozliczanej stawką kapitacyjną, jak i jednostkową, brzmienie § 3 r.z.o.w.u. wskazuje na fakt, iż podwyżką zostaną w konsekwencji objęte tylko pielęgniarki realizujące umowę w części objętej stawką kapitacyjną.

Należy zaznaczyć, iż w tej mierze mogą jednak zaistnieć wątpliwości odnośnie środków na podwyżki przekazywanych na podstawie § 4 r.z.o.w.u., a wiec w okresie po 31 sierpnia 2015 roku.

Paragraf 2 r.z.o.w.u. mówiący o kwocie dodatkowych 100 zł na okres od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz o kwocie 400 zł na okres 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku odnosi się wyłącznie do świadczeniodawców, w których mowa w § 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej który wyłączał wszystkich świadczeniodawców POZ, natomiast § 3 r.z.o.w.u. mówi wyłącznie o świadczeniodawcach POZ których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Świadczenia POZ rozliczane w formie zadaniowej pozostają zatem poza zakresem regulacji obydwu tych przepisów.

Jednak § 4 r.z.o.w.u., regulujący zasady przekazywania podwyżek po 31 sierpnia 2016 roku rozgranicza już jedynie świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna (ust. 1), oraz świadczeniodawców POZ rozliczanych kapitacyjnie (ust. 6). Istnieją zatem podstawy do interpretacji, zgodnie z którą świadczeniodawca POZ rozliczany zadaniowo mieścić się będzie w zakresie regulacji § 4 ust. 1 r.z.o.w.u. Kwestia ta winna jednak zostać jednoznacznie wyjaśniona przez ministerstwo zdrowia jako autora rozporządzenia.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Podwyżki dotyczą również pielęgniarek zatrudnionych na umowę-zlecenie>>>

 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.