Czy placówka medyczna zawsze ma obowiązek zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu leczniczego? Komu i w jaki sposób dokonuje się takiego zgłoszenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w Lex Navigator Ochrona Zdrowia.

Pacjent zgłasza się po pomoc medyczną nie tylko w przypadku choroby. Powodem potrzeby udzielenia pomocy medycznej może być także uraz czy na przykład zatrucie. Pośród tych zdarzeń znajdują się również stany wywołane czynnikami zewnętrznymi, czyli działaniami osób trzecich czy też będące następstwem wypadków.

Personel medyczny często ma wątpliwości kiedy i komu zgłaszać należy podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz jak postępować, by nie naruszyć przepisów postępowania karnego.

Optymalny scenariusz postępowania w powyższej sytuacji obejmuje kilka podstawowym kroków.

Krok 1 Przyjęcie pacjenta

Krok 2 Diagnoza

Diagnoza pozwala na ocenę nie tylko samego stanu zdrowia pacjenta, ale także na ustalenie przyczyny tego stanu.

Krok 3 Ustalenie czy stan zdrowia pacjenta został wywołany czynnikiem zewnętrznym

Zazwyczaj czynniki zewnętrzne prowadzą do urazu lub zatrucia. Rzadziej następstwa działania czynnika zewnętrznego prowadzą do powstania choroby. Ustawodawca nadaje przyczynie powstania urazu lub choroby wskutek działania człowieka szczególny status.

Krok 4 Brak czynnika zewnętrznego - wdrożenie terapii

Jeśli nie doszło do wpływu działania czynnika zewnętrznego, kolejnym krokiem jest po prostu wdrażanie odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta terapii.

Krok 4 Wpływ czynnika zewnętrznego - wdrożenie terapii i zawiadomienie organów ścigania

Jeśli jednak dojdzie do ustalenia, że stan zdrowia pacjenta pozostaje w związku z działaniem człowieka, nadrzędną powinnością jest w dalszym ciągu wdrożenie adekwatnej terapii. Z artykułu 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) - dalej k.p.k., wynika, że każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Artykuł 304 § 2 k.p.k. stanowi natomiast, że instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Co ważne, zawiadomienie obejmuje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie jest zatem tak, że kierując zawiadomienie do prokuratury lub Policji, zgłaszający dopuszcza się „wyrokowania", naruszenia zasady domniemania niewinności czy wreszcie naruszenia dóbr osobistych.

Krok 5: Przekazanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ze względów dowodowych warto przekazać osobiście, przyjmując potwierdzenie na kopii lub listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Pozostaje bez żadnego znaczenia, czy zawiadomienie jest kierowane do prokuratury czy do Policji.

Niniejsza procedura zawiera wzór takiego zawiadomienia, z uwzględnieniem specyfiki podmiotu leczniczego jako składającego zawiadomienie.

W powyższym opracowaniu wykorzystano fragmenty procedury "Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu wykonującego działalność leczniczą" autorstwa mec. Agnieszki Sieńko. Całość dostępna jest w Lex Navigator Ochrona Zdrowia.

Zamów bezpłatny dostęp do programu LEX Navigator Ochrona Zdrowia i zobacz jak krok po kroku wygląda procedura dotycząca zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.promocja.lex.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.