Jednak jeżeli go nie utworzą,  zobowiązani są do końca 2015 roku poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania wydruku zwolnienia w sytuacji, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej.

Nowe obowiązki pracodawców wynikają  z art. 24. ustawy z 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066).

Przepis te mówią, że płatnicy składek  na ubezpieczenie chorobowe w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689 i 1037),  obowiązani do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego  na podstawie art. 47a ust.1 tej ustawy, są obowiązani utworzyć profil informacyjny płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Czytaj: Od 2016 roku można będzie wystawiać e-zwolnienia lekarskie>>>

Z ustawy wynika także, że płatnik składek nieposiadający profilu informacyjnego  płatnika składek  informuje ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu, w formie pisemnej, do 31 grudnia 2015 roku, o obowiązku dostarczania, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, wydruku zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55a ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.