Pytanie

Jaki wpływ na wysokość dodatkowych środków otrzymywanych przez świadczeniodawcę na podstawie § 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej będzie miał fakt, iż pielęgniarki/położne zatrudnione przez tego świadczeniodawcę wykonują swoją pracę zarówno w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (tj. objętych umową z NFZ zawartą przez tego świadczeniodawcę), jak i w ramach świadczeń zdrowotnych niefinansowanych przez NFZ (tj. nie objętych umową z NFZ zawartą przez tego świadczeniodawcę; świadczeniodawca ma zawarte umowy z NFZ tylko na niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych)?

Czy kwota dodatkowych środków otrzymywanych przez takiego świadczeniodawcę będzie z tego powodu mniejsza?

Odpowiedź

 

W przypadku realizowania przez pielęgniarkę/ położną kilku umów, z których tylko niektóre objęte są podwyżkami wynikającymi z rozporządzenia, świadczeniodawca powinien wykazać tę pielęgniarkę/ położną jako wykonującą zawód w wymiarze etatu proporcjonalnym do jej czasu pracy związanego z realizacją umowy objętej rozporządzeniem. Z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u. wynika zaś, iż równie z kwota 300 zł przekazana ma być przez świadczeniodawcę na podwyższenie wynagrodzenia ‘w przeliczeniu na etat’, a zatem jeśli pielęgniarka/położna ujęta została w wykazie jako realizująca umowę w wymiarze części etatu lub jego odpowiednika, kwota 300 zł winna zostać przeznaczona na podwyższenie jej wynagrodzenia w wymiarze odpowiadającym tej części.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: dane dotyczące pielęgniarek do końca 2015 roku >>>

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust. 1 r.o.w.u. świadczeniodawcy (z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej) winni przekazać do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u nich zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej i biorących udział w realizacji świadczeń oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, biorących udział w realizacji świadczeń.

Zgodnie zaś z wyjaśnieniami opublikowanymi przez ministerstwo zdrowia w sytuacji wykonywania przez świadczeniodawcę więcej niż jednej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ, w ramach których świadczenia są realizowane przez tę samą pielęgniarkę albo położną, świadczeniodawca decyduje, w których umowach zostanie ona zgłoszona do NFZ w wymiarze proporcjonalnym do czasu pracy tej pielęgniarki albo położnej przeznaczonym na realizację danej umowy – w przypadku trudności świadczeniodawca wskazuje jedną umowę w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy pielęgniarki albo położnej; świadczeniodawca powinien uwzględnić wyłącznie czas pracy przeznaczony na realizację świadczeń wynikających z umowy z NFZ.

Wynika stąd, iż w przypadku realizowania przez pielęgniarkę/ położną kilku umów, z których tylko niektóre objęte są podwyżkami wynikającymi z rozporządzenia, świadczeniodawca powinien wykazać tę pielęgniarkę/ położną jako wykonującą zawód w wymiarze etatu proporcjonalnym do jej czasu pracy związanego z realizacją umowy objętej rozporządzeniem. Z § 2 ust. 4 pkt 2 r.o.w.u. wynika zaś, iż równie z kwota 300 zł przekazana ma być przez świadczeniodawcę na podwyższenie wynagrodzenia ‘w przeliczeniu na etat’.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Fizjoterapeuta nie może wykonać zabiegu nie zleconego przez lekarza>>>

Udostępnienie dokumentacji medycznej nie wymaga zwolnienia z tajemnicy lekarskiej >>>

Sekretarka może dokonywać wpisów w dokumentacji medycznej pacjenta>>> 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.