Pytanie

Czy można zatrudnić pielęgniarkę na umowę kontraktową bezpośrednio po skończeniu studiów?

Odpowiedź

Pielęgniarka bezpośrednio po ukończeniu studiów i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, może go wykonywać w ramach praktyki zawodowej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, potocznie określaną jako umowa kontraktowa z podmiotem leczniczym. Pielęgniarka może również prowadzić indywidualną praktykę zawodową w innych formach wskazanych w ustawie o działalności leczniczej - art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l.

Uzasadnienie

Artykuł 19 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:

1) w ramach umowy o pracę;

2) w ramach stosunku służbowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 u.dz.l.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 pkt 2 u.dz.l. pielęgniarka, położna mogą wykonywać zawód w formie praktyk zawodowych:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek

Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.dz.l. pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) ma dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) obowiązana jest uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) obowiązana jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 u.dz.l.

Warunkiem prowadzenia indywidualnej specjalistycznej praktyki, jest dodatkowo, oprócz warunków wskazanych w art. 19 ust. 1 u.dz.l., posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (art. 19 ust. 2 u.dz.l.).

W myśl art. 19 ust. 3 u.dz.l., pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7 u.dz.l., oraz, w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 u.dz.l.;

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

3) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Natomiast pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7 u.dz.l. (art. 19 ust. 4 u.dz.l.).

Powołany powyżej przepis art. 19 ust. 1 u.dz.l. został znowelizowany ustawą z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - art. 3 pkt 1 lit. a. Wyjaśnić bowiem należy, że u.d.l. w poprzedniej wersji, tj. w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.dz.l. przewidywała obowiązek posiadania przez pielęgniarkę co najmniej dwuletniego doświadczenia wykonywania zawodu.

Z dniem 3 listopada 2015 r. uchylono w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.dz.l. dotyczący wymogu posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego. Ustawodawca stanął na stanowisku, że "jest to przepis ograniczający swobodę wykonywania działalności gospodarczej osobie, które jest uprawniona w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania zawodu zaufania publicznego w innych formach, np. na podstawie umowy o pracę. W konsekwencji, nie można wykluczyć, że nie ostałby się on w konfrontacji z wzorcami konstytucyjnymi określonymi w art. 21 i art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Mając na względzie powyższe, za uzasadnione należy uznać usunięcie z art. 19 ust. 1 u.dz.l. wymogu 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu pielęgniarki jako warunku podjęcia wykonywania zawodu w ramach działalności gospodarczej" (druk sejmowy 3589 Sejmu VII kadencji).

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Spirometrię może wykonać pielęgniarka po kursie specjalistycznym>>>

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iniekcje dożylne w domu pacjenta na pisemne zlecenie lekarza>>>

Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.