Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód w ramach umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach wolontariatu lub w ramach praktyk zawodowych. 


Praktykami zawodowymi uregulowanymi w ustawie o działalności leczniczej są między innymi: indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej oraz indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej.

Jakie są podstawowe warunki wymagane dla wykonywania indywidualnej praktyki w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu, pomieszczeń i urządzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność oraz kwestii organizacyjnych w ramach samej praktyki – tego dowiesz się w komentrzu praktycznym w LEX Przychodnia.

Autorka komentarza jest Małgorzata Brzozowska-Kruczek  - radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej od 2003 roku, która specjalizuje się w prawie medycznym.