Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Wydziału Prawa UKSW. Jak poinformowało ministerstwo, Piotrowski przez wiele lat pracował w przemyśle farmaceutycznym na różnych stanowiskach, pracował także na rzecz samorządu aptekarskiego.

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra zdrowia. Z wcześniejszych informacji przekazywanych przez MZ wynika, że podczas naboru na stanowisko GIF wpłynęły oferty siedmiu kandydatów.

 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Do jego zadań należy m.in. ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz współpraca z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw trzecich, np. Unii Europejskiej.

GIF wydaje decyzje w sprawie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych, zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, m.in. w zakresie reklamy.

Do 8 maja 2018 jej funkcję pełnił Zbigniew Niewójt, który jednak został odwołany. Jego obowiązki pełni teraz Barbara Walenciuk, do tej pory dyrektor Departamentu Nadzoru GIF.

A.P. M/PAP