W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia nabór na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do resortu wpłynęły trzy oferty - podał Krzysztof Jakubiak, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

MZ ogłosiło nabór zgłoszeń na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w połowie maja. Informacja o konkursie pojawiła się wówczas na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Termin składania dokumentów upłynął 25 maja. Obecnie p.o. prezesem Funduszu jest Andrzej Jacyna.

Nieoficjalnie wiadomo, że Andrzej Jacyna będzie starał się o stanowisko prezesa NFZ. Jacyna pełni obowiązki szefa Funduszu od marca 2016 r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych premier na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady NFZ, powołuje prezesa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Kandydat na stanowisko prezesa Funduszu powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydować nie może osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym, oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Zgodnie z przepisami prezes Funduszu nie może być jednocześnie m.in. członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami.

Szukają także szefa GIF

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło także konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na oferty kandydatów czekało do 21 maja br. Zgłosiło się 7 kandydatów.

Osoba, która chciałaby aplikować na to stanowisko musi wykazać się m.in. tytułem minimum magistra farmacji, wykazywać się wiedzą z zakresu spraw będących w gestii GIF, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kompetencje kierownicze i minimum 6-letni staż pracy (w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym).

Przypomnijmy, że to już kolejny - czwarty konkurs na stanowisko GIF. Rozpisany został po tym - jak w 2015 roku z funkcji GIF zrezygnowała Zofia Ulz. Do 8 maja 2018 jej funkcję pełnił Zbigniew Niewójt, który jednak został odwołany. Jego obowiązki pełni teraz Barbara Walenciuk, do tej pory dyrektor Departamentu Nadzoru GIF.