Parlament zaakceptował też środki, jakie Agencja wprowadziła w celu zwiększenia przejrzystości, jak również sposób rozwiązywania konfliktów interesów. Należą do nich:
- wzmocnione procedury sprawdzania potencjalnych konfliktów interesów ekspertów i pracowników Agencji, w tym publikacje wszystkich deklaracji interesów ekspertów i kadry kierowniczej oraz zobowiązanie do corocznego przeglądu polityki Agencji, co do deklaracji interesów;
- organizacja publicznych warsztatów w dniu 22 listopada 2012 r. w celu przedyskutowania publikacji danych dot. prób klinicznych;
- zobowiązanie do publikowania porządków obrad z wszystkich posiedzeń komisji naukowych EMA do końca roku 2013. Proces ten rozpoczął się w lipcu tego roku i obejmuje już Komitet Pediatryczny (PDCO), Komitet ds. Oceny Ryzyka Farmakoterapii (PRAC) oraz Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP).

Głosowanie w dniu 23 października 2012 r. zamknęło sprawozdanie finansowe Agencji za 2010 rok i jest to ostatni formalny krok w procedurze udzielania absolutorium.
Jak powiedział Guido Rasi, dyrektor wykonawczy EMA, jest pozytywne, że Parlament Europejski uznał aktywność Agencji w zakresie poprawy przejrzystości jej działań, jak również sposób radzenia sobie z potencjalnymi konfliktami interesów. Zapowiedział, że EMA nadal będzie się koncentrować na tych obszarach w ciągu najbliższych miesięcy i lat.

Źródło: www.ema.europa.eu