Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z  20 października 2014 roku, zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441).   

Ustawa ta nakłada na świadczeniodawców realizujących leczenie pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego obowiązek zagwarantowania pacjentowi kompleksowej realizacji świadczeń onkologicznych, w tym leczenia radioterapią.

W związku z tym, w zakresie teleradioterapii stereotaktycznej, dla realizacji świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zaimplementowano przepis posiadania przez świadczeniodawcę umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa w § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego.

Jest to rozwiązanie analogiczne do zastosowanego w projekcie zarządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego w odniesieniu do świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapii.

Natomiast w zakresie teleradioterapii protonowej, dla realizacji świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wprowadzono alternatywność spełniania przez świadczeniodawcę wymagań w zakresie kompleksowego leczenia onkologicznego samodzielnie, z zawarciem umowy o współpracy z innym podmiotem spełniającym te wymagania. 

Ponadto, w zakresach tych dokonano drobnych formalnych zmian dostosowawczych, zgodnie z ustawą "Prawo atomowe" (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm).

Oprócz powyższych zmian, w zakresie domowej antybiotykoterapii dożylnej podwyższono wyceny dwóch świadczeń oraz doprecyzowano zapis znajdujący się w kolumnie "uwagi", zaś w zakresie badań genetycznych dokonano zmian dostosowawczych do znowelizowanej treści rozporządzenia ministra zdrowia z  6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413, z późn. zm).

Zgłaszanie uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia możliwe jest do 12 grudnia 2014 roku.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl