OZZL domaga się przywrócenia do pracy przewodniczącego lubelskiego ZR OZZL
\\

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wypowiedział się w sprawie zwolnienia z pracy dr. Antoniego Rybki, działacza związkowego OZZL i przewodniczącego ZR OZZL. Zdaniem OZZL, działanie szpitali – spółek, polegające na zwalnianiu z pracy członków OZZL, jest nielegalne i wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy złożył oświadczenie w związku ze zwolnieniem z pracy dr. Antoniego Rybki, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej i członka Zarządu Krajowego OZZL. W ocenie ZK OZZL dyscyplinarne zwolnienie ww. lekarza jest nielegalne i nieuzasadnione, a jego wyłącznym powodem jest chęć pozbycia się działacza związkowego, który – korzystając ze związkowych uprawnień – ujawniał, krytykował i podawał do publicznej wiadomości nieprawidłowości, jakie miały miejsce w Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, kierowanym przez spółkę Arion Szpitale.

Formalną przyczyną zwolnienia (dyscyplinarnego) z pracy dr. Antoniego Rybki ma być (wg kierownictwa spółki Arion Szpitale) „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które polegało na przekroczeniu graniczy dopuszczalnej negatywnej oceny działalności pracodawcy i organów pracodawcy, powstałej w wyniku przygotowania i przekazania do publikacji tekstu pod tytułem Związek Zawodowy Lekarzy o sytuacji w biłgorajskim szpitalu, zamieszczonego 20 listopada 2012 r. na stronie internetowej: www.bilgoraj.com.pl. Przytaczany w uzasadnieniu tekst publikacji zawiera fragmenty treści z oficjalnych dokumentów Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, a zawarte w tych dokumentach zarzuty znajdują potwierdzenie w wyrokach Sądu, decyzjach PIP i nałożonych z tego tytułu karach finansowych na Arion ZOZ w Biłgoraju, a następnie Arion Szpitale Sp. z o.o. Również plan finansowy Lubelskiego NFZ na lata 2011-2013 potwierdza niektóre z przytoczonych zarzutów.

Zdaniem OZZL, dr Antoni Rybka, jako przewodniczący Zarządu Regionu OZZL oraz członek zarządu międzyzakładowej organizacji terenowej (MOT) OZZL obejmującej szpital w Biłgoraju, ma prawo i obowiązek przedstawiania w mediach stanowisk Zarządu Regionu OZZL i MOT OZZL, a związki zawodowe mają ustawowe prawo do publicznej krytyki pracodawców w przypadkach, gdy – zdaniem związku – naruszane są prawa pracownicze albo gdy pracodawcy dopuszczają się innych nieprawidłowości.

Dodatkowo wskazać należy, że kierownictwo spółki Arion Szpitale –rozwiązując umowę o pracę z dr. Rybką – naruszyło przepisy kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych. Nie konsultowało bowiem swojej decyzji z zakładową organizacją związkową ani nie uwzględniło faktu, że dr Antoni Rybka korzysta z ochrony przed zwolnieniem na mocy art. 32 ust 2 ustawy o związkach zawodowych.

Przytoczone wyżej fakty wskazują, że dr Antoni Rybka został zwolniony (dyscyplinarnie) z pracy nie za „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”, ale za publiczne przedstawianie stanowisk związku zawodowego, czyli za prowadzenie działalności związkowej, która przeszkadzała kierownictwu spółki Arion Szpitale.

W związku z powyższym, ZK OZZL wzywa kierownictwo spółki Arion Szpitale do wycofania się ze zwolnienia z pracy dr. Antoniego Rybki, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, członka Zarządu Krajowego OZZL. Zapowiada również podjęcie działań prawnych w obronie niesłusznie zwolnionego działacza związkowego.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 27 listopada 2012 r.