Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015 r. zawiera 257 produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyborów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek tworzenia listy produktów zagrożonych dostępnością na terytorium Polski został wprowadzony przez nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. Zgodnie z art. 78a ust. 14 u.p.f., minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zgodnie ze zmianami w ustawie - Prawo farmaceutyczne obowiązującymi od dnia 12 lipca 2015 r., przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:

1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 78a ust. 14 u.p.f.

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pod pozycją 33.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: dziennikmz.mz.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2015 r.