28 listopada 2014 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Projekt wprowadza między innymi definicje fizjoterapeuty, instruktora terapii uzależnień, logopedy, osoby prowadzącej terapię zajęciową, osoby ubiegającej się o utrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień czy osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386), projekt zakłada przeniesienie definicji z załączników do części normatywnej aktu.

W projekcie odstąpiono od określenia wymaganej minimalnej liczby etatów personelu, w odniesieniu do liczby łóżek, poprzez wprowadzenie wymogu co najmniej 1 etatu przeliczeniowego lekarza specjalisty, psychologa, psychoterapeuty lub pozostałego personelu, pozostawiając kwestie organizacji pracy w kompetencji kierownika podmiotu leczniczego.

Czytaj także: NFZ: nowe kryteria oceny dotyczące opieki psychiatrycznej, rehabilitacji i programów profilaktycznych >>>

Dla krótkoterminowego świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych projekt obniża wymagania dotyczące personelu, poprzez wprowadzenie wymogu - lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, posiadającego udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Ponadto zrezygnowano z określania czasu udzielania świadczenia gwarantowanego, realizowanego w formie porady lekarskiej: diagnostycznej, terapeutycznej oraz kontrolnej. Wskazana proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie elastyczności, w dostosowywaniu czasu trwania porady do stanu zdrowia świadczeniobiorcy, co umożliwi podejmowanie decyzji każdorazowo i indywidualnie przez specjalistę.

Kolejną proponowaną zmianą jest włączenie programu terapii zaburzeń preferencji zaburzeń seksualnych do świadczeń seksuologicznych i patologii współżycia, realizowanych w strukturach poradni seksuologii i patologii współżycia, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przedmiotowym programie. 

Powyższa zmiana ma umożliwić rozliczanie programu leczenia ambulatoryjnego dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w poradniach seksuologicznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ta również ma pozwolić podjąć próbę rozszerzenia sieci miejsc, w zakresie dostępności wyżej wymienionych świadczeń.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz