Pytanie dotyczy interpretacji art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznawanych na podstawie art. 52 i 53 ust. 6 tej ustawy wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.
Czy okresy te wlicza się do stażu pracy, od którego nalicza się dodatek stażowy i nagrodę jubileuszową?
Do jakiego rodzaju uprawnień pracowniczych można wliczyć okresy pobierania zasiłku i stypendium?

Okresy pobierania zasiłku i stypendium, przyznanych na podstawie art. 41 ust. 1, art. 53g ust. 1, art. 53 ust. 6 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.; dalej jako: u.p.z.), należy uwzględniać do uprawnień pracowniczych, w sytuacjach, gdy przepisy regulujące przyznanie określonych świadczeń ze stosunku pracy nakazują zaliczać do stażu koniecznego do nabycia danego świadczenia "inne okresy", jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Na przykład zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290 z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Do wskazanych w przepisach "innych okresów" należy w tym wypadku zaliczyć okresy pobierania zasiłku i stypendium, o których mowa wyżej, z mocy art. 79 u.p.z.

Należy pamiętać, że obecnie nie ma powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy przyznających pracownikom prawo do dodatku stażowego lub nagrody jubileuszowej. Tego typu świadczenia pracownicze mogą być przyznawane w układach zbiorowych pracy, regulaminach zakładowych lub samych umowach o pracę. Jeżeli chodzi o pracowników sfery budżetowej tego typu świadczenia przewidują odpowiednie pragmatyki służbowe (np. Karta Nauczyciela, przepisy o pracownikach urzędów państwowych).

Przedmiotowy przepis art. 79 u.p.z. jest sformułowany bardzo ogólnie. Nie precyzuje bowiem, o jakie uprawnienia chodzi. Należy zatem przyjąć, że chodzi o wszelkie uprawnienia pracownicze. Zatem, jeżeli określone regulacje odsyłają ogólnie do innych okresów i jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, należy wliczać m.in. okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na ww. podstawie.

Uwagi

W związku ze zmianą z dniem 1 lutego 2009 r. art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, treść odpowiedzi nie ulega zmianie, z wyjątkiem przepisów wymienionych w art. 79 ust. 1, na których podstawie przyznawane są różnego typu stypendia i zasiłki.

Rycak Magdalena