1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1849). Rozporządzenie określa sposób i procedury przygotowania raportu pełnego w sprawie oceny świadczenia opieki oraz raportu skróconego w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych może ocenić zasadność świadczenia opieki zdrowotnej i wydać raport w sprawie jego usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, bądź zmienić poziom lub sposób jego finansowania. Ministerstwo Zdrowia, w celu uregulowania sposobu i trybu przygotowywania odpowiedniego raportu przez Agencję, opracowało nowe przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i procedury przygotowywania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej określa między innymi proces podejmowania przez Ministra Zdrowia decyzji o rodzaju raportu w sprawie oceny świadczeń, który ma być przygotowywany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Treść zlecenia ma być weryfikowana na podstawie dokumentów dołączonych do zlecenia oraz wszelkich innych danych możliwych do pozyskania. Rozporządzenie zawiera między innymi katalog podmiotów, do których Agencja będzie mogła zwrócić się o opinię, czy przekazanie odpowiednich danych niezbędnych do przygotowaniu raportu. W skład tych podmiotów wchodzić będą eksperci posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia, oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych albo ekonomiki zdrowia, konsultanci, podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, czy chociażby stowarzyszenia i fundacje. Ponadto, rozporządzenie określiło również analizy, jakie Agencja będzie dokonywać, przygotowując raport pełny, np. analizę kliniczną danego świadczenia opieki zdrowotnej, analizę ekonomiczną, analizę wpływu danego świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych na system ochrony zdrowia czy analizę finansowania świadczenia w innych krajach.

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego (Dz. U. Nr 222, poz. 1773), które utraciło moc 2 stycznia 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.