Projekt przewiduje także dodanie nowych procedur oraz zmiany w zakresie realizacji leczenia żywieniowego dorosłych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 roku (za wyjątkiem jednej zmiany, która wchodziłaby w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku).

Co istotne jednak, do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego zarządzenia, zastosowanie znajdowałyby przepisy zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie przepisów projektu.