- Przy tej liście udało się nam wprowadzić nowe cząsteczki, powiększając spektrum terapeutyczne dla naszych pacjentów. Na rynku aptecznym dodano 68 produktów. Wydatki pacjentów w tej grupie zmniejszyły się o 65 procent. Patrząc globalnie, pacjenci będą płacić mniej za 366 produktów, a cena detaliczna zmaleje w przypadku 516 produktów – powiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech. Wskazał, że zmiany dotyczą zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych.

Pacjenci pediatryczni leczeni adalimumabem lub infliksymabem po zakończeniu leczenia w programie lekowym „Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna” będą mogli powrócić do terapii w przypadku nagłego zaostrzenia choroby już po zakończeniu leczenia (nawrót aktywnej choroby stwierdza się, gdy wskaźnik aktywności PCDAI jest większy od 10-ciu punktów).

Do tej pory gdy stan pacjenta pogarszał się po odstawieniu leku, nie mógł on powrócić do terapii. Mógł tylko ponownie przystąpić do programu – w tym celu musiał jeszcze raz zakwalifikować się na podstawie restrykcyjnych kryteriów.

Resort zdrowia wyjaśnia, że zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty stowarzyszenia J-elita oraz gastroenterologów.

- Obecnie procedujemy także wnioski, które uwzględniają dwuletni okres leczenia dla leku adalimumab w leczeniu dzieci i osób dorosłych – wyjaśniał wiceminister Czech.

Natomiast w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego” umożliwiono leczenie substancjami czynnymi: fumaran dimetylu, peginterferon beta 1a oraz teryflunomidem już od 12. roku życia w ramach tzw. wskazania off-label.

Od 1 września 2017 roku leki te będą wykorzystywane w leczeniu dzieci. To wypełni lukę systemową, ponieważ dotychczas pacjenci w wieku 17 lat nie mieli do nich dostępu – musieli czekać do osiągnięcia pełnoletności.

Zmieniły się też niektóre kryteria wykluczenia z programu, które bardziej odpowiadają realiom terapeutycznym. Jest to wyraz ciągłego aktualizowania zapisów programów, tak aby nie odstawały ani od aktualnej wiedzy medycznej, ani od praktyki szpitalnej – zapewnia resort zdrowia.

 [-OFERTA_TXT-]

Zmiany zostały wprowadzone we współpracy specjalistów w dziedzinie neurologii.

W programie lekowym „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” dodane zostało kryterium ponownego włączenia dla pacjentek wyłączonych z leczenia z powodu ciąży. Dzięki temu te pacjentki powrócą do leczenia po zakończeniu ciąży bez zbędnej procedury ponownej kwalifikacji. Zmieniono także okres wykonywania MRI (z 30 dni na 60 dni).

Od 1 września 2017 roku refundowane będą leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne.

Pixuvri będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia.

Imbruvica będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.

Desmopresyna będzie refundowana w nowym wskazaniu off-label, lepiej wyprofilowanym dla pacjentów, które umożliwi jej stosowanie już po pierwszym miesiącu nieskutecznego postępowania wspomagającego i motywującego zamiast (jak wcześniej) oczekiwania na jej włączenie aż 3 miesiące (mimo stwierdzonej nieskuteczności leczenia).

„Ta zmiana jest nie tylko odpowiedzią na głosy pacjentów, lecz także realizuje nasze zapowiedzi dotyczące polityki lekowej. Stawiamy na długofalowe działania – lepiej szybciej włączyć skuteczne leczenie, niż niepotrzebnie długo czekać. Jest to rozwiązanie bardziej efektywne dla każdej ze stron” – czytamy w komunikacie resortu.

Przedłużona została także refundacja leku Lantus. Chorzy na cukrzycę nadal będą mogli korzystać z tej opcji terapeutycznej w ramach refundacji. Ciągłość ich leczenia nie zostanie przerwana i nie będą zmuszeni do zmiany na inny wstrzykiwacz, do którego nie byli przyzwyczajeni.

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 września 2017, został opublikowany 18 sierpnia 2017.

W wyniku  konsultacji dla grupy pacjentów pediatrycznych dodane zostało wskazanie pozarejestracyjne (off-label) produktu leczniczego CortimenMMX w brzmieniu: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające, indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające.

Poza tym zmniejszyła się cena produktu Xgeva stosowanego w leczeniu szpitalnym oraz dodano kolejną prezentację produktu leczniczego, który zawiera entekawir.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]