NRL krytykuje sposób prowadzenia konsultacji przez Ministerstwo Zdrowia
\\

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, po raz kolejny wyraził stanowczy protest przeciwko nieuwzględnianiu samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w procesie konsultacji projektów aktów prawnych o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia oraz dotyczących zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

„Przy piśmie Cezarego Rzemka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 19 sierpnia 2014 r. skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Wśród podmiotów, do których Ministerstwo Zdrowia przekazało projekt w ramach konsultacji społecznych brakuje Naczelnej Rady Lekarskiej – pomimo faktu, że projekt ten wprowadza zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)” – czytamy w oświadczeniu na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prezes Hamankiewicz przypomina, że opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza jest jednym z zadań samorządu lekarskiego, zgodnie z art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, współdziała z organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych.

„Mając powyższe na uwadze nieuwzględnienie samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w konsultacjach społecznych dotyczących ww. projektu ustawy należy uznać za działanie sprzeczne z prawem i prowadzące do naruszenia art. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), a w szczególności wynikających z niego zasad należytej legislacji" – stwierdza autor w oświadczeniu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

\
Data publikacji: 15 września 2014 r.