Publikacja udziela odpowiedzi na pytanie, jak przygotować i złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę, jak interpretować warunki udziału w postępowaniu i co zrobić, aby je spełnić.

Autorzy podkreślają, że do tej pory brakowało na rynku pozycji, która w przystępny poradnikowy sposób przedstawiałaby sposób przygotowania, ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Opracowanie „Zamówienia publiczne. Nowe zasady” omawia przepisy nowelizacji prawa zamówień publicznych, które weszły w życie 28 lipca 2016 roku, zwłaszcza wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który spowodował duże zmiany praktyczne w prowadzeniu postępowań i przygotowaniu ofert. 

 [-OFERTA_HTML-]W opracowaniu znajdują się wskazówki dotyczące tego, jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz na co zwrócić szczególną uwagę, jak zachować się na etapie realizacji umowy, jak wyszukać interesujące postępowanie, a następnie jak przygotować i złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Omawia zagadnienia związane z kryterium oceny ofert, z trybami udzielania zamówień, wadium i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Poszczególne rozdziały publikacji dotyczą także tajemnicy przedsiębiorstwa, środków ochrony prawnej, poprawiania omyłek i składania wyjaśnień. Wyjaśniono także co może być przyczyną wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postepowania.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych.
 

Opracowanie zostanie opublikowane 20 lutego 2017 roku. Obecnie jest dostępne w formie przedsprzedaży w księgarni Profinfo>>>

 

Informacje o autorach

Ewa Garbarczuk
- prawnik; praktyk zamówień publicznych posiadający doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, zajmuje się również planowaniem zamówień publicznych swojej jednostki.

Marek Stompel - wiceprezes spółki specjalizującej się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz public relations; współautor książki Prawo zamówień publicznych. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawieranie umów (2013); autor komentarzy problemowych z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego do serwisu LEX Zamówienia publiczne.