Nowe przepisy dotyczące badań osób ubiegających się o wydanie licencji ochroniarskiej
\\

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

W rozporządzeniu zrezygnowano z umieszczania wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w załączniku, jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika (Dz. U. 30, poz. 299 z późn. zm.). W § 3 ust. 1 wskazano, że uprawnionymi do przeprowadzania przedmiotowych badań są uprawnieni lekarze oraz uprawnieni psychologowie.

Paragraf 3 określa niezbędne do spełnienia kwalifikacje przez lekarza i psychologa do przeprowadzania przedmiotowych badań.

W stosunku do lekarza wymagane jest posiadanie:

- uprawnień do wykonywanie badań o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy,- dodatkowych kwalifikacji wymaganych do przeprowadzania badań lekarskich uzyskanych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust 7 ustawy o broni i amunicji.

W stosunku do psychologa wymagane jest posiadanie:

- dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii,

- dodatkowych kwalifikacji wymaganych do przeprowadzania badań psychologicznych, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o broni i amunicji,

- co najmniej 5-letniego stażu pracy w zawodzi, przy czym co najmniej przez 2 lata, w ciągu ostatnich 5 lat, wykonywanie usług psychologicznych w zakresie diagnozowania, orzekania lub opiniowania psychologicznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 25 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 25 lipca 2013 r.