Podstawą opracowania programów jest art. 78 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.).

Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 12 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 1562) zmniejszono liczbę dziedzin kształcenia w ramach specjalizacji – z 26 do 17 oraz zwiększono liczbę dziedzin kształcenia dla kursów kwalifikacyjnych – z 21 do 24.

W związku z rozwojem medycyny oraz zmniejszeniem liczby godzin kształcenia nowe programy zostały zaktualizowane. Między innymi dopuszczono możliwość modyfikacji czasu trwania zajęć w wymiarze nie większym niż 20 procent ogółu godzin kształcenia – w przypadku specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych oraz w wymiarze nie większym niż 10 procent ogółu godzin kształcenia – dla kursów specjalistycznych, pod kątem umożliwienia wykorzystania ich w ramach samokształcenia.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone na podstawie nowych, szczegółowych programów, ujednoliconych zarówno pod względem struktury, jak i treści kształcenia spowoduje, że  jakość kształcenia na terenie całego kraju będzie porównywalna.

Skrócenie czasu trwania szkoleń zwiększy ich dostępność. To istotne z punktu widzenia samych pielęgniarek i położnych oraz ich pracodawców, dla których istotne znaczenie ma skrócenie absencji pracownika w związku z jego udziałem w szkoleniach podyplomowych.

Zatwierdzone programy kształcenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Poszerzenie wiedzy z zakresu różnicowania odpowiedzialności podmiotu leczniczego zatrudniającego personel medyczny na podstawie takich form jak umowa o pracę czy tzw. kontrakt to zadanie szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli wybrać najkorzystniejszą, z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności (także aspektów finansowych i podatkowych), formę współpracy z personelem medycznym.

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl