Sytuacja ta nie zmienia się od kilku lat, co potwierdzają wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w Instytucie w 2011 roku. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest coraz niższy - w ostatnich latach - udział przychodów z działalności Instytutu związanej z prowadzeniem prac naukowych oraz rozwojowych. Także działania Instytutu na rzecz pozyskania grantów okazały się nieskuteczne. 

Izba stwierdziła, że udział pracowników naukowych Instytutu w ogólnej liczbie zatrudnionych sukcesywnie w ostatnich latach obniżał się. Nie wdrażano wyników przeprowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Tak niska aktywność działalności badawczo-rozwojowej doprowadziła do spadku rangi Instytutu, co skutkowało obniżeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii naukowej Instytutu. NIK zauważyła również, w 2014 roku kierownictwo Instytutu podjęło działania na rzecz pozyskania przychodów, ale były one niewystraczające.

Czytaj: Narodowy Instytut Geriatrii na bazie Instytutu Reumatologii w Warszawie>>>

Po zakończeniu kontroli Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski pokontrolne obligujące kierownictwo Instytutu do podjęcia działań mających na celu zintensyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej Instytutu oraz kontynuowanie działań naprawczych finansów Instytutu, w tym zmierzających do pozyskania nowych źródeł przychodów. 

NIK rekomenduje także podjęcie działań poprawiających komunikację z pracownikami oraz wyeliminowanie przypadków bezumownego zlecenia usług medycznych podmiotom zewnętrznym.