Zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na lecznictwo uzdrowiskowe Nr 79/2015/DSM, za fizjoterapeutę rozumie się osobę, która:

1) rozpoczęła po 31 grudnia 1997 roku studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub

2) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 roku studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub

3) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 roku studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

4) rozpoczęła przed 1 stycznia 1980 roku studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub

5) rozpoczęła przed 1 stycznia 1980 roku studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, lub

6) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, lub

7) rozpoczęła po 30 września 2012 roku studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub

8) uzyskała dyplom technika masażysty po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Czytaj: Pacjenci szpitali nie uiszczają opłaty uzdrowiskowej>>>

Zarządzenie Nr 79/2015/DSM przyjmuje, iż lokalizacją jest budynek lub zespół budynków, oznaczonych tym samym adresem, albo innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń gwarantowanych. Miejscem udzielania świadczeń jest natomiast pomieszczenie, lub zespół pomieszczeń, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia ministra zdrowia z  23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931 z późn.zm.).

Zarządzenie Nr 79/2015/DSM weszło w życie 18 listopada 2015 roku.