Wprowadzenie zmian do zarządzenia Nr 26/2012/DGL pozostaje w związku z ogłoszeniem nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia z 24 czerwca 2014 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Projekt nowelizacji zarządzenia wprowadza uwagę do okresowej oceny skuteczności chemioterapii, zgodnie z którą nie można jej łączyć ze świadczeniami wykazanymi w katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie. Do katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, do substancji czynnych projekt wprowadza nowe leki, między innymi dla Bicalutamidum - Bicalutamide Accord, dla Capecitabinum – Capecitalox, dla Carboplatinum - Carboplatin Accord, dla Doxorubicinum - Doxorubicinum Accord, dla Epirubicini hydrochloridum - Epirubicin Accord, dla Filgrastimum – Tevagrastim, dla Paclitaxelum - Paclitaxelum Accord, dla Acidum zoledronicum – Desinobon oraz Zoledronic acid Sandoz. Do wskazanego katalogu wprowadzono również nową substancję czynną - Anagrelidum.

Projektowane zarządzenie zmieniające wprowadza również zmiany do załącznika "Kryteria wykonania porady z okresową oceną skuteczności chemioterapii", dodając nowe kryteria finansowania świadczeń, zgodnie z którymi rozliczenie rocznej punktowej wartości świadczenia (60 pkt) może nastąpić alternatywnie według jednego z dwóch schematów: miesięcznego oraz 3-miesięcznego. Ponadto świadczenie będzie mogło być rozliczane w okresie trwania leczenia w ramach umowy w rodzaju "Leczenie szpitalne - chemioterapia", proporcjonalnie do czasu trwania leczenia.

Opinie i uwagi do projektowanego zarządzenia można nadsyłać na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl do 18 lipca 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz