Proponowane zmiany wynikają z potrzeby zachowania spójności przepisów zarządzenia z przepisami projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który obecnie również jest na etapie konsultacji.

Zmiany dotyczą doprecyzowania przepisów w ramach kryterium "jakość - personel" i obejmują wymagania dotyczące kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń, jak również czasu pracy lekarzy z I stopniem specjalizacji. Ponadto w projekcie zmieniono warunki dodatkowo oceniane, dotyczące posiadania pracowni lub gabinetu badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Zaproponowano między innymi zmianę kryterium dodatkowo ocenianego - w miejsce możliwości wykonania gastroskopii lub kolonoskopii ‐ w lokalizacji, wskazano na posiadanie pracowni lub gabinetu badań endoskopowych przewodu pokarmowego (wpis w rejestrze) albo udokumentowanej współpracy poradni z pracownią lub gabinetem badań endoskopowych przewodu pokarmowego zlokalizowanym w obrębie danego powiatu lub sąsiedniego (dotyczy również proktologii).

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie NFZ.

Uwagi można zgłaszać do  3 grudnia 2014 roku na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.