Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowej klasyfikacji hospitalizacji do grup JGP, rozliczania w tzw. ruchu międzyoddziałowym, wykazywania jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych, brak potwierdzenia udzielonych świadczeń w dokumentacji medycznej, brak skierowania do objęcia opieką, brak medycznego uzasadnienia do rozliczenia wskazanej procedury, brak określonych w typie porady badań diagnostycznych, braki w wymaganym sprzęcie, brak wymaganych kwalifikacji personelu, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medyczne czy rak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu.

Czytaj: Kontrola NFZ: zbyt długi termin rozpatrywania odwołań >>>

W roku 2014 oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w poszczególnych rodzajach świadczeń łącznie 2783 kontrole, w tym 1070 kontroli planowanych i 1713 pozaplanowych. Kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Najwięcej kontroli – 1014 dotyczyły leczenia szpitalnego, 705 – usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.