W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zmiany obejmą między innymi:

- uproszczenie kryteriów w zakresie gabinetów diagnostyczno-zabiegowych,

- doprecyzowanie kryterium dotyczącego realizacji wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej przez dodanie sformułowania: „potwierdzana sprawozdawczością z wykonanych świadczeń”,

- doprecyzowanie kryterium dotyczącego specjalistycznych świadczeń zabiegowych przez dodanie, że dotyczy to świadczeń sprawozdanych w ramach umowy z NFZ,

- usunięcie kryterium dotyczącego obowiązku posiadania aparatu fotograficznego w poradni genetycznej,

- wprowadzenie aparat USG – w lokalizacji, dla świadczeń w zakresie chirurgii dziecięcej,

- usunięcie kryterium: nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.

W zakresie rehabilitacji zmiany obejmą między innymi:

- zmniejszenie wymiaru etatu specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, w związku z ograniczeniem zasobów kadrowych w postaci specjalistów w dziedzinie fizjoterapii,

- usunięcie warunku dotyczącego posiadania basenu rehabilitacyjnego jako warunku premiującego świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w przedmiocie postępowania – fizjoterapia ambulatoryjna.

W zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zmiany będą dotyczyć między innymi:

- poszerzenia katalogu premiowanych lekarzy specjalistów i wprowadzenie możliwości wyboru jednego z nich,

- zmniejszenia z 40 procent na 30 procent wymiaru czasu pracy pielęgniarek z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

- dodania warunku premiującego opiekunów medycznych w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 10 łóżek w przedmiotach postępowania – Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo – leczniczy i inne,

- dookreślenia, że należy brać pod uwagę ocenę w skali Barthel ze skierowania lub uzyskaną przynajmniej raz w trakcie opieki z uwagi na to, że warunek budził wątpliwości interpretacyjne,

- odstąpienia od premiowania procentowego udziału liczby pielęgniarek z określonymi kwalifikacjami na rzecz premiowania procentowego udziału czasu pracy pielęgniarek z określonymi kwalifikacjami.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 15 grudnia 2017 roku.

 [-OFERTA_HTML-]