Strategia zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań wspierających rozwój pielęgniarstwa, jak i poszczególnych jego dziedzin, rozpoczynając od etapu edukacji. Jednym z jej punktów będzie zwiększenie dotacji dla uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w celu wsparcia rekrutacji na te kierunki. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od lat włącza się w działania, których zadaniem jest promocja zawodu i poprawa warunków jego wykonywania.

Strategia Ministerstwa Zdrowia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Strategia Ministerstwa Zdrowia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce ma określić listę założeń w następujących obszarach:

  • kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych,
  • nowy zawód pomocniczy wspierający pielęgniarki i położne w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych,
  • rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia,
  • normy zatrudnienia - określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń
  • oraz warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych.

- Mając na względzie drastyczne prognozy zawarte w raporcie opracowanym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, według których w 2020 roku w Polsce zabraknie pielęgniarek i położnych, rozpoczęcie działań zapobiegawczych jest sprawą konieczną i bardzo pilną. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dając swój wkład w strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa stawia kolejny krok w celu poprawy warunków zatrudnienia w branży. Praca nad strategią dla zawodu pielęgniarki i położnej to niezwykła odpowiedzialność oraz szansa, która może wpłynąć zarówno na sytuację personelu medycznego, jak i pacjentów. Zaplanowane działania dotyczą zmian już na etapie studiów, ponieważ jedynie 46,7 procenta absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych ubiega się o prawo wykonywania zawodu, a około 30 procent podejmuje pracę w zawodzie. Jednym z naszych założeń jest ogólna poprawa jakości kształcenia podyplomowego. Strategia przewiduje także wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem. Zapewniłoby to wsparcie zarówno dla pielęgniarek, jak i dla pacjentów. Palącą kwestię stanowi także brak innowacyjności w zawodzie pielęgniarki i położnej. Możliwość posługiwania się dokumentacją elektroniczną, utworzenie banku ofert pracy w ramach platformy internetowej czy wykorzystanie w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych metody e-learningu to tylko niektóre z założeń mających na celu wsparcie rozwoju zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wraz z Okręgowymi Radami Pielęgniarek i Położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań samorządu leży także troska o system kształcenia i należyte wykonywanie zawodów

Zadaniem NIPiP jest

  • czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego,
  • przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodów i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.

NRPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Źródło: NIPiP