Chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada stwierdziła, że wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w opiniowanym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia na lata 2017-2019 „jest bardzo daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy, co każe zdecydowanie odrzucić ten projekt”.

Prezydium przypomina, że samorząd lekarski wielokrotnie postulował znaczące zwiększenie płacy lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rada podkreśla, że uzasadnieniem dla żądania podwyżki wynagrodzeń „była zawsze troska o interes lekarzy, którzy mają prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją ciężką i odpowiedzialną pracę, wykonywaną często z przekroczeniem norm czasu pracy i w warunkach, które nie zapewniają pełnej regeneracji sił”.

„Uzasadnieniem dla postulatu znaczącej podwyżki lekarskich wynagrodzeń była też zawsze troska o interes społeczeństwa. Od wielu lat obserwujemy bowiem zjawisko emigracji zarobkowej dobrze wykształconych polskich lekarzy do miejsc, gdzie można wykonywać zawód w warunkach pozwalających na godziwe życie” – czytamy w stanowisku NRL.

Rada podkreśla, że wiele kolejnych rządów nie zrobiło nic w kierunku podwyższenia płac w służbie zdrowia do takiego poziomu, który zniechęcałby polskich lekarzy do emigracji.
„W rezultacie dziś w wielu specjalizacjach borykamy się z dramatycznymi wręcz niedoborami kadr i zjawiskiem luki pokoleniowej” – alarmuje samorząd lekarski.

Rada stwierdza także, że przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia jest tylko realizacją zobowiązań rządu wynikających z ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).

Na temat ustawy o minimalnych wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych czytaj w bezpłatnym e-booku>>>

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa natomiast, że minister zdrowia, chcąc zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej i zachęcić młodych lekarzy do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i wykonywania zawodu w Polsce, powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji postulatu zawartego w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, w którym Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Natomiast wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w opiniowanym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia na lata 2017-2019 jest bardzo daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy, co każe zdecydowanie odrzucić ten projekt – uważa Rada.

Źródło: www.nil.org.pl