Zgodnie z postulatami obowiązkowe konkursy miałyby dotyczyć stanowisk: kierownika, zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowej.

Rada argumentuje, że zasady zatrudniania osób na te stanowiska w zakładach leczniczych są obecnie zbyt liberalne. Powoduje to, że obejmują je osoby zatrudnione już w innej placówce, które nie są w stanie w sposób prawidłowy, gwarantujący bezpieczeństwo chorych, pełnić swych obowiązków. Samorząd lekarski przyznaje także, że docierają do niego sygnały wskazujące, że często o zatrudnieniu na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, które nie stosują procedur konkursowych, nie decydują kryteria merytoryczne, lecz powiązania rodzinne lub towarzyskie. 

Według Rady rozszerzenie stosowania procedury konkursowej do obsady podanych stanowisk na wszystkie podmioty lecznicze zapewni racjonalność i transparentność podejmowanych w tym zakresie decyzji oraz podniesie poziom bezpieczeństwa chorych.

Rada postuluje także wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej obowiązku przekazania przez kierownika podmiotu leczniczego prezesowi okręgowej rady lekarskiej informacji o osobie zatrudnionej na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej na stanowisku ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem. 


Czytaj także: Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych>>>


Posiadanie przez samorząd takich informacji pozwoli reagować na patologiczne i groźne dla bezpieczeństwa chorych sytuacje, w których ta sama osoba zatrudniona jest na stanowisku osoby kierującej kilkoma oddziałami w tym samym lub w kilku różnych zakładach leczniczych – postuluje NRL.


Źródło: www.nil.org.pl