Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, zgodnie z którym obowiązkowe szczepienia ochronne będą mogły przeprowadzać między innymi osoby, które odbyły odpowiedni kurs lub szkolenie w tym zakresie, lub posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na przeprowadzanie szczepień osobom nieposiadającym kwalifikacji, o ile posiadają 2,5-letnią praktykę, ale tylko do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086), osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - dalej u.z.z.z., tj. lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. Artykuł 67 pkt 3 u.z.z.z. pozwala do dnia 31 grudnia 2015 r. na wykonywanie szczepień ochronnych również wskazanym wyżej osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji, o ile osoby te posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1947) wprowadza zmianę, zgodnie z którą, osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 u.z.z.z., przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne jeżeli:

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (pierwotny projekt wydanego już rozporządzenia zakładał wymóg posiadania co najmniej trzyletniej praktyki).

Tym samym katalog osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych został określony w inny sposób niż dotychczas. Wprowadzenie tej zmiany jest konieczne w związku z tym, że nie wszystkie osoby, które dotychczas wykonywały te szczepienia uzupełniły wymagane prawem kwalifikacje, a doświadczenie jakie zdobyły pozwala przyjąć, iż posiadają one odpowiednie przygotowanie do przeprowadzania szczepień ochronnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2015 r.