Konieczność wydania nowego zarządzenia wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o działalności leczniczej przez ustawę z  22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24).

Projekt rozporządzenia w zasadniczej części powiela przepisy obecnie obowiązującego w tej sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z 28 czerwca 2013 roku. W projekcie nie dokonano zmian w wysokości stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych.

Wprowadzone zmiany polegają między innymi na  dookreśleniu w § 6 projektu, że dodatek za pracę za wykonywanie obowiązków w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, przysługiwać będzie również pracownikom tego Ośrodka.

"Pracownicy służby ochrony" na podstawie projektowanego rozporządzenia zostali zaliczeniu do IX kategorii zaszeregowania - tej samej kategorii, w której dotychczas znajdowali się "pracownicy ochrony". Pozostałe grupy zawodowe pracujące w Ośrodku będą zatrudniane na tych samych warunkach co osoby zatrudniane w innych podmiotach leczniczych objętych zakresem rozporządzenia.

Przyznawane rozporządzeniem dodatki są uzależnione od wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników oraz stopnia uciążliwości ich pracy. O wysokości dodatków decydować będzie w każdym przypadku pracodawca.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK