Resort zdrowia wyjaśnia, że decyzja taka została podjęta w związku ze zdiagnozowanymi w trakcie pilotażu Systemu problemami podmiotów raportujących oraz w związku z licznymi apelami podmiotów uczestniczących w obrocie produktami leczniczymi.

W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne.

Wprowadzone w przepisach zmiany pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem tych danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Jednocześnie projekt zakłada wydłużenie do 30 czerwca 2018 roku okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Termin przekazywania informacji za pomocą Systemu odraczany jest już po raz kolejny. Początkowo miał obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, później został przesunięty na 1 lipca 2017 oraz na 1 stycznia 2018.