Zgodnie z zapisami projektu, elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) stanowią:

1) Informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w § 28 ust. 2 rozporządzenia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

2) Informacja dla lekarza kierującego świadczeniodawcę, o której mowa w § 12 ust. 4 załącznika do rozporządzenia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3) Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej praz sposobu jej przetwarzania.

Na chwilę obecną wskazano na trzy rodzaje EDM. Katalog ten będzie ulegał zmianom ze względu na zwiększający się stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia EDM.

Projekt przekazano do konsultacji społecznych 13 października 2017 roku.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl