Zapewnienie podjęcia działań ratowniczych w czasie dojazdu poniżej kwadransa dla 80 procent Polaków, modernizacja i optymalizacja wyposażenia technicznego i ratowniczych środków transportu, ścisła współpraca służb państwowych ze społecznymi organizacjami ratowniczymi, zwiększenie liczby lądowisk przyszpitalnych – to niektóre z celów Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020.

Dokument opublikowany w „Monitorze Polskim” zakłada poprawę efektywności działań ratowniczych na terenie całego kraju. Odnosi się to zarówno do działań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, jak również strażaków-ochotników, społeczne organizacje ratownicze (takie jak WOPR, GOPR czy TOPR) oraz ratownictwo medyczne.

- To pierwszy program, który tak szeroko opisuje organizację działań ratowniczych. Jego strategicznym celem jest nowoczesna i efektywna ochrona ludności oraz usprawnienie ratownictwa tak, by odpowiadało na współczesne wyzwania. Program ma więc służyć poprawie bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak i tych, którzy nad tym bezpieczeństwem czuwają – tłumaczy minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. 

W programie zaakcentowano konieczność opracowania rozwiązań technicznych, które wzmocnią bezpieczeństwo ratowników i zwiększą niezawodność wykorzystywanych przez nich urządzeń. Niezbędna przy tym jest modernizacja i optymalizacja wyposażenia technicznego. Do 2020 roku średni wiek pojazdów ratowniczo-gaśniczych ochotniczych straży pożarnych nie powinien przekraczać 15 lat (obecnie wynosi on 25 lat).

- W ramach poprawy sprawności ratownictwa, planowane jest pogłębianie współpracy społecznych organizacji ratowniczych, działających w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa wodnego i górskiego z państwowymi służbami – mówi minister Teresa Piotrowska.

Powinno to przełożyć się na efektywniejsze wykorzystanie środków transportu, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba użycia helikoptera. Program przewiduje przy tym zwiększenie liczby lądowisk przyszpitalnych (z 102 do 250).

Celem usprawnień ma być również doskonalenie umiejętności ratowników, zarówno tych pracujących w państwowych służbach, jak i w organizacjach ochotniczych i społecznych. Ma w tym pomóc rozpowszechnienie szkoleń e-learningowych. Opierać się będą one o wiedzę ekspertów oraz doświadczenie ratowników, którzy brali udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczych. Ośrodki szkoleniowe zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz symulatory do ćwiczeń praktycznych.

Ponadto program zakłada potrzebę usprawnienia systemu udzielania pierwszej pomocy. Jednym z jej elementów jest dążenie do standardu, według którego służby ratownicze docierałyby do 80 procent obywateli w czasie poniżej 15 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia. Obecnie takim standardem objętych jest 75 procent Polaków. 

Decyzją Rady Ministrów przedstawione cele i kierunki powinny być zrealizowane w sferze ratownictwa i ochrony ludności w latach 2014-2020. Najważniejsze cele programu zostały już omówione z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicielami wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. Zapoznały się również z nimi organizacje pozarządowe, które realizują zadania z zakresu ochrony ludności i ratownictwa. 

Program Ratownictwa i Ochrony Ludności to pierwszy dokument, który tak kompleksowo opisuje problematykę działań ratowniczych, zarówno służb państwowych, jak i organizacji społecznych.

Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem ministrów: spraw wewnętrznych, administracji i cyfryzacji, zdrowia i obrony narodowej. Obejmuje on kwestie wzajemnych relacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (MSW), systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (MZ) oraz systemu powiadamiania ratunkowego (MAiC). Instytucją koordynującą realizację programu będzie resort spraw wewnętrznych. Środki na realizację zadań pochodzić będą z budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.