Projektowane rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2012 roku w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz.U. poz. 900) i wejść w życie z początkiem nowego roku akademickiego (1 października 2017 roku).

Zajęcia praktyczne, pomimo przywrócenia stażu podyplomowego, będą zgodnie z art. 5 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 125) odbywane na 6. roku studiów na kierunku lekarskim lub 5. roku na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Tak jak dotychczas nabywanie przez studenta poszczególnych umiejętności w ramach programu praktyk będzie dokumentowane w dzienniku praktyk. Projekt przewiduje natomiast istotne zmiany w ramowych programach dla obu kierunków, przy zachowaniu jednak dotychczasowego podziału na umiejętności typu A (wykonywane w pełni samodzielnie) i B (wykonywane jako asystent).

 

W wypadku kierunku lekarskiego nowością ma być możliwość nabywania przez studenta wybranych umiejętności w symulowanych warunkach klinicznych oraz w trakcie zajęć prowadzonych zgodnie z obowiązującym programem nauczania na wcześniejszych latach studiów - co wynika wprost z ustawy. Dodatkowo zmianie ma ulec kategoryzacja kilkunastu umiejętności stanowiących standardowe procedury medyczne poprzez ich obniżenie, na przykład pobieranie krwi tętniczej, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, wykonanie lewatywy, zaopatrzenie prostej rany z A do B, oraz złożonych czynności medyczne, takich jak rozpoznanie obrzęku chłonnego, żywienie dojelitowe, pozajelitowe, płynoterapia u pacjentów onkologicznych, rozpoznanie agonii i stwierdzenie zgonu pacjenta z A do B. Nie przewiduje się natomiast żadnych nowych umiejętności.

Szersze zmiany dotyczą natomiast ramowego programu dla kierunku lekarsko-dentystycznego. Tutaj również przewiduje się obniżenie kategoryzacji kilkunastu umiejętności, na przykład rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie próchnicy zębów stałych z niezakończonym rozwojem; leczenie z zastosowaniem standardowych aparatów i ortodontycznych protez dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia; rozpoznawanie i różnicowanie chorób zatok szczękowych z A do B. Dodatkowo przewiduje się kilka nowych umiejętności, w tym rozpoznawanie i leczenie zapaleń nieodwracalnych miazgi drugiego stopnia, martwicy miazgi i zmian okołokorzeniowych zębów mlecznych i stałych z niezakończonym rozwojem.

Ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia można zgłaszać do 27 kwietnia 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl