Aby było to możliwe, według autorów opracowania, konieczne jest zaangażowanie menedżera, który wykreuje wizję rozwoju placówki medycznej w dłuższej perspektywie czasowej, potrafi przekonać jej pracowników o słuszności działań podejmowanych w celu osiągnięcia biznesowego sukcesu oraz zmotywować ich dzięki umiejętnemu stosowaniu odpowiednich technik.

Autorzy podkreślają, że adresatami działań w systemie ochronie zdrowia są przede wszystkim pacjenci, dlatego należy uwzględnić ich potrzeby i podejmować takie działania, które zagwarantują im satysfakcję i zadowolenie. Jednocześnie konieczne jest stałe monitorowanie ich oczekiwań i reagowanie na potrzeby zmian. 

W publikacji przedstawiono specyfikę profesjonalnego zarządzania kadrami w podmiotach leczniczych oraz ich rolę i funkcje w organizacji. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak rekrutacja i selekcja pracowników podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych i osobistych, formy zatrudniania w podmiotach leczniczych, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywowanie do pracy, system ocen pracowniczych oraz wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika.

Dodatkowo omówiono zagadnienia dotyczące roli kadr w procesie zarządzania podmiotem leczniczym, w tym między innymi identyfikowanie misji i celów podmiotów leczniczych, wprowadzanie procesu budowania jakości podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem roli kadry medycznej w procesie jej kształtowania oraz źródła i mierniki satysfakcji pacjenta oraz motywacji personelu medycznego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i psychologicznym.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr. Ponadto może stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Publikacja dostępna jest w Księgarni Profinfo.

Informacje o redaktorach

Maria Danuta Głowacka - doktor habilitowany nauk humanistycznych; kierownik Katedry i Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu; wieloletni nauczyciel akademicki; autorka licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Ewa Mojs - doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, psycholog kliniczny, nauczyciel i badacz; wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia; członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.