- W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych proponujemy ograniczenie możliwości udzielania ulg do wysokości maksymalnie 30 procent i jednocześnie wprowadzenie osłony dla najsłabszej grupy osób niepełnosprawnych. Teraz niektóre podmioty dają ulgi przekraczające niejednokrotnie 90 procent Zakładamy, że wprowadzenie proponowanych zapisów zwiększy wpływy do PFRON o około 300 mln zł rocznie, a w ślad za tym da możliwość zwiększenia finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych - mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana, wpłaty na PFRON powinny ulec obniżeniu, dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

1) do co najmniej 30 procent, jeśli osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi, osobami upośledzonymi umysłowo, osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub

2) do co najmniej 60 procen, jeśli zatrudnia osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Oprac. Magdalena Okoniewska